Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2022

How to stop Google Drive creating desktop.ini files

Add registry key: Open the registry editor ( Start —> Run —> regedit ) Locate or add the following DWORD key: HKEY_LOCAL_MACHINE —> SOFTWARE —> Microsoft —> Windows —> CurrentVersion —> Policies —> Explorer —> “UseDe…

KhoaHuynh
1
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào